HIERONDER VINDT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WEDDINGWISH.

Inhoud van de website WeddingWish.nl De informatie die u op WeddingWish.nl aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. De informatie op WeddingWish.nl wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor onze algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de website worden vermeld. Indien u fouten op de website aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons hiervan op de hoogte stelt per e-mail: info@weddingwish.nl

Artikel 1 Definities
Verhuurder : WeddingWish. Verhuur trouwartikelen en event decoratie. gevestigd Olivier van Noorthof 23, 1363 LV te Almere. Huurder : iedere (potentiele) wederpartij van Verhuurder; Overeenkomst : de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende reserveringsbon. Opleveringsdatum : de datum waarop het gehuurd wordt door WeddingWish aan de huurder dat ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en in het verband daarmee te verlenen diensten door WeddingWish. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen WeddingWish en Huurder zijn overeengekomen en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is nadrukkelijk uitgesloten, behoudens voorzover die algemene voorwaarden of bedingen door WeddingWish schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij WeddingWish en Huurder, dan wel hun rechtsopvolgers, partij zijn.
Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
De verhuurde artikelen blijven te allen tijden volledig eigendom van WeddingWish. Indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst, niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is de verhuurder zonder enige sommatie, in gebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het verhuurde terstond terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.
Artikel 4 Offertes
De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
Artikel 5 Huurprijs
5.1 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode. 5.2 Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn per woonplaats vastgesteld door verhuurder.
Artikel 6 Betaling, verzuim en annulering
6.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden. 6.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, opschorting of verrekening. 6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswegen verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het gehuurde terug te nemen, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 6.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. Indien wij moeten overgaan tot faillissementsaanvraag van huurder is deze buiten het factuurbedrag, rente, gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, eveneens de kosten van het faillissementsaanvraag verschuldigd. 6.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening. 6.6 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits hij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Verhuurder doet blijken en hij voor of gelijktijdig met de annulering aan de Verhuurder een bedrag betaalt van: 25% van de huurprijs bij annulering meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum. 40% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 120ste tot en met 61ste dag voor de opleveringsdatum. 60% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 60ste tot en met de 31ste dag voor opleveringsdatum. 70% van de huurprijs bij annulering minder dan 31 dagen voor de opleveringsdatum.
Artikel 7 Uitvoering
7.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert. 7.2 Alvorens een huurovereenkomst aangegaan kan worden dient huurder zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 7.3 Bij breuk en/of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde. Indien de vermiste goederen binnen 30 dagen alsnog worden teruggebracht, wordt de berekende prijs gecrediteerd. 7.4 Doorverhuur aan derden door de huurder is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder mogelijk. 7.5 Door ondertekening van de huurovereenkomst en door aanvaarding van het gehuurde erkent de huurder dat het gehuurde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking is gesteld. 7.6 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. 7.7 Iedere schade aan het verhuurde tijdens gebruik door huurder zal aan de huurder in rekening worden gebracht. Indien gehuurde zaken in beschadigde staat worden terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan Huurder de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het gehuurde niet voor wederverhuur beschikbaar is. 7.8 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door WeddingWish of door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.
Artikel 8 Verzekeringen
De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevenden. Iedere aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde verzekeringsbedrag. 9.2 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.
Artikel 10 overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 8 en hoger, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten. 10.2 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. 10.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11 Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: * Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet; * na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. – Huurder in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
Artikel 12 Geschilbeslechting en Rechtskeuze
Alle met WeddingWish gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen verhuurder en huurder worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton) rechter te Almere
Artikel 13 Op maat gemaakte producten
Onze producten worden met veel liefde en zorg, handmatig geproduceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. Elk product is uniek. De producten kunnen afwijkingen bevatten, omdat deze met de hand gemaakt worden en niet machinaal. De garantie van een op maat gemaakt product heeft betrekking op ernstige beschadigingen van het product. Kleurverschillen en lichte vervaging van opdrukken vallen niet onder deze garantie.
Artikel 14 Pirha’s
Pirha’s dienen getest te worden voordat deze worden meegenomen.
Artikel 15 Bedrukken
Teksten worden door klant aangeleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele spelling en grammaticale fouten. De afnemer heeft recht op 1 proefdruk. De proefdruk wordt via de mail of whatsapp verstuurd, mits anders aangegeven.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Wil je meer weten over onze diensten?

Neem dan contact met ons op.

Contacteer ons

Adres

Bolderweg 48D
1332 AW Almere

Contact

0645249759
0648204436
info@weddingwish.nl

Get In Touch